Bhuna Kheema, Nayaab hotel
Nihari Paya, Sarvi Hotel
Gurda Masala, Nayaab Hotel
Khichdi Khatta Kheema
Kheema Roti, Paradise Secunderabad
Bheja Fry
Khadi Dal aur Soyeh Ki Bhaji
Naaste Ka Besan
Mash Ki Dal
Saki Huwi Nani Ki Roti
Meethi Dal